All photos by Maya Tomasik (@vvoy3ur on Instagram)